PROBAS 2020 DE ACCESO CICLO SUPERIOR DE ESTILISMO DE INDUMENTARIA

PRAZO DO 22/06/2020 O 01/07/2020 (NA ESCOLA DE VIGO)

DOCUMENTACIÓN:
– Cubrir a Solicitude no modelo oficial
– Fotocopia do DNI ou pasaporte.
– Titulación (fotocopia cotexada):
A) Acceso directo:
Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental
Por experiencia laboral: Certificación da empresa na que conste a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período no que se realizou (no caso de traballadores por conta propia, certificación de alta no censo de obrigados tributarios).
Certificado de estudos en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do título.
B) Acceso por proba específica: título de bacharelato ou equivalente, ou certificación onde conste o depósito do título. Pódese substituir por:
Certificado de superación da proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grao medio/superior (parte común).
Proba de madureza de grao superior de ensinanzas deportivas.
Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
Proba de madureza das Ensinanzas Artísticas Superiores.

IMPORTANTE: ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE BACHARELATO: poden presentarse ás probas de acceso e acreditar en setembro a obtención da titulación requirida. AVISO: Estes aspirantes optarán ás prazas que queden vacantes despois do periodo de matriculación do mes de xullo.

MÁS INFO: Teléfono escuela: 986 223 620